Żołnierze generała Andersa.-część I.

/ 24 komentarzy / 23 zdjęć


 

Starszy strzelec Władysław ,,Ramzes” MATUSIK.

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich.

Dnia 2 kwietnia 1940 roku powstała Brygada Strzelców Karpackich.Miejscem jej formowania była Syria,obóz wojskowy w miejscowości Homs.Na dowódcę wyznaczono płk.Stanisława KOPAŃSKIEGO.

Do brygady przybywali żołnierze z różnych oddziałów i różnymi drogami.Nie brakowało uciekinierów z Polski,którzy uciekając spod obu okupacji przedzierali się przez zielone granice Węgier,Czech,granice Rumunii,Jugosławii,Włoch,Grecji i Turcji.Byli to ludzie różnego wieku,różnych przekonań,różnych okolic Polski,połączeni jednym celem i jedną myślą:dostać się do tworzonej Armii Polskiej i dalej walczyć z wrogiem.

Większą część nowo utworzonej brygady zasilili żołnierze internowani na Węgrzech i Rumunii.

Latem 1940 roku po upadku Francji Brygada przechodzi pod dowództwo brytyjskie.Miejscem dyslokacji staje się miejscowość Latrum.Polskich zołnierzy można spotkać w Jerozolimie i Tel Avivie,gdzie przebywają na przepustkach.Brygada przechodzi dalszy ciąg szkolenia i otrzymuje mundury angielskie.W październiku 1940 roku Brygada przechodzi do Aleksandrii w Egipcie,gdzie dostaje sprzęt angielski.Zadaniem Brygady jest obrona Aleksandrii na pustynnym odcinku 12-stu kilkometrów.

W kwietniu 1941 roku kilka statków z polskimi żołnierzami wypłynęło do Grecji,jednakże okręty zawróciły z powodu kapitulacji Grecji.

W maju 1941 roku skierowono Brygadę do obrony portu Maruth,a w VIII 1941 roku do obrony Tobruku.W roku 1942 żołnierze polscy walczyli pod Gazalą,brali udział w walkach o Bardię,a następnie przeszli do Cyranejki.W styczniu 1942 roku Brygada osłania odwrót wojsk brytyjskich na Mechili,a w lutym broniła ponownie pozycji pod Gazalą.Po zakonczeniu walk żołnierze polscy zostali skierowani na dwutygodniowe urlopy w Egipcie.Po odpoczynku Brygadę skierowano do Palestyny,gdzie utworzono z niej i z wojska przybyłego z Rosji:3 Dywizję Strzelców Karpackich.

Weteranów spod Tobruku nazwano Ramzesami.

Powróćmy do starszego strzelca MATUSIKA.

Po analizie zapisów z książeczki woskowej,wydanej przez RKU Częstochowa,Seria C numer 0957682 w dniu 25 listopada 1949 roku możemy wyczytać następujące informacje o tym żołnierzu:

MATUSIK Władysław,syn Łukasza,urodzony 9 lutego 1915 roku w Woli,powiat Włoszczowa,województwo kieleckie.Zawód szofer,narodowość polska,język macierzysty polski.Ukończył Szkołę Powszechną w Woli,ilość klas:cztery.

W 1936 roku zgłosił się do rejestracji w PKU Włoszczowa.

Dnia 24 III 1938 roku wcielony do 77 pułku piechoty.

Dnia 25 III 1938 roku przydzielony do 1-ej kompani strzeleckiej jako strzelec.

Dnia 20 IX 1938 roku przeniesiony do KOP.

Z dostępnych źródeł wiadomo,że 77 pułk piechoty w roku 1927 był jednostką formującą dla 28-go batalionu odwodowego KOP.W 1929 roku pododdział ten został włączony w skład pułku KOP Wołożyn i przemianowany na 28 batalion odwodowy Wołożyn.W roku 1931 batalion odwodowy przemianowano na batalion KOP Wołożyn.Dla potrzeb batalionu rekruta szkolił I batalion piechoty 2 pułku piechoty.

Od dnia 1 IX 1939 roku strzelec Matusik brał udział w walce z Niemcami.

Dnia 10 IX 1939 roku internowany został na Węgrzech.

W związku z powyższymi wpisami można stwierdzić,że Matusik był żołnierzem 1-go lub 2-go pułku piechoty KOP,1-ej Brygady Górskiej Syrzelców(1 Brygada piechoty KOP).

1 Brygada Górska obsadziła trzy odcinki obronne:

-odcinek „Żywiec”, gdzie główne punkty oporu znajdowały się w Węgierskiej Górce,Jeleśni i Korbielowie,

-odcinek „Zawoja-Maków Podhalański”,

-odcinek „Chabówka”.

Powroćmy jednak do wpisów:

Potem wyjazd do Bejrutu,gdzie w dniu 5 IV 1940 roku wstąpił do Armii Polskiej w Bejrucie jako strzelec.

Od dnia 22 VIII 1941 roku kampania libijska.

Dnia 22 III 1942 roku powrót z Libii do Bejrutu i wcielony do 2-ej kompanii Baonu Strzelców Karpackich jako strzelec.

Od dnia 6 V 1944 roku brał udział w kampanii włoskiej.

Dnia 5 VI 1946 roku przeniesiony do Anglii.

W dniu 14 IV 1947 roku zwolniony z PSZbr. i oddany do dyspozycji władzom angielskim.

W dniu 22 VI 1947 roku powrócił do kraju

W dniu 25 VI 1947 roku zdemobilizowany na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP z dnia 18 VIII 1945 roku nr 0181 i przniesiony do rezerwy dnia 25 XI 1949 roku Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 184 z dnia 7 XII 1948r.

Kategoria wojskowa pierwsza,rodzaj broni piechota,numer specjalności wojskowej 1,nazwa specjalności wojskowej strzelcy,funkcja wojskowa strzelec,stopień wojskowy strzelec.

Badania lekarskie.Dnia 25 XI 1949 roku zgłosił się na Wojskową Komisje Rejonową Nr 1 w RKU Częstochowa i został uznany za zdolnego do służby liniowej.Przyjęty na ewidencję RKU Częstochowa dnia 25 XI 1949 roku.MIejsce zamieszkania:Częstochowa.Aleja NMP nr 31 m 6.

Rysopis wzrost 171 cm,obwód klatki piersiowej 95/100.

W książeczce znajduje się też odrębne zaświadczenie WKR Częstochowa-Miasto o zwolnieniu z dniem 1 I 1966 roku od powszechnego obowiązku wojskowego rocznika 1915.Na podstawie art.8 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 roku o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. Z 1963 r.Nr 20,poz.108).

Analiza zapisów z Legitymacji Nr 636/4918 członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wydanej dnia 1 czerwca 1959 roku.

M-45/366 skreślono,numer ewidencyjny 11409,MATUSIK Władysław,syn Łukasza,urodzony 18 II 1915 roku w Woli Kuczkowskiej,zamieszkały w Częstochowie,II Aleja 31 m 6.Data wstąpienia do Związku 25 V 1959.

Do ważności legitymacji konieczne jest zapłacenie składki członkowskiej za dany miesiąc.

Składki zapłacono za rok:1959,1960,1961,1962,1963,1963:ZBoWiD legitymacja Nr 7/404,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978.

Dodatkowe blankiety za lata:1979,1980,1981,1982,1983 i 1984.

Analiza zapisów z Legitymacji Kombatanta Nr 0398148,636/4918 Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,Zarząd Wojewódzki w Częstochowie.

MATUSIK Władysław,syn Łukasza i Stefanii,urodzony 18 lutego 1915 w Woli Kuczkowskiej.

Jest KOMBATANTEM uprawnionym do świadczeń określonych ustawą z 26 maja 1982 roku o szczególnych uprawnieniach kombatantów;(Dz.Ust.Nr 16,poz.122).Pieczątka atramentowa Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Częstochowie Franciszek KROPIELNICKI,pieczęć okrągła atramentowa Zarząd Wojewódzki ZBoWiD w Cz-wie.Data wystawienia 16 kwietnia 1984 rok.

Rodzaje i okresy działalności kombatanckiej okresy od do,wyszczególnienie:

-1.09-10.09.1939:Wojna obronna 1939,

-05.04.1940-9.05.1945:Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Łącznie lat 5 miesięcy 3.

Adres:Aleja NMP 31 m 6a,data przyjęcia do ZBoWiD:09.09.1959,numer ewidencyjny 1/692.

Adnotacje:

Skaładki członkowskie zapłacono za rok:1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,Ostatnia pieczątka 2005 rok.

Legitymacja uprawnia do przejazdów PKP i PKS wg 50% zniżki.

Polska Rzeczpospolita Ludowa zpewnia Wszechstronną Opiekę Weteranom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne.

W opracowaniu prof.Witolda Żdanowicza:,,Śląsk pamięci Monte Cassino” i ,,Monte Cassino,Akona,Bolonia 1944-2004.Żołnierze II Korpusu Polskiego we Włoszech"-spis żołnierzy II Korpusu Polskiego,którzy powrócili z Zachodu do kraju, pod pozycją 1686 i 1637 w aneksach widnieje zapis:MATUSIK Władysław,1915,st.strz.,SBSK,2 Baon 3 DSK,42-200 Częstochowa.Brak numeru Krzyża Monte Cassino.

W uzupełnieniu na podstawie Legitymacji numer 9013,upoważniającej do noszenia Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino wydanej na podstawie Dekretu Naczelnego Wodza L.dz.3504/Pers.44 z dnia 26 lipca 1944 i Rozkazu Dtwa 3 DSK Nr 40/45 z dnia 15 II 1945 został nadany:st.strzel.MATUSIK Władysławowi,II Baon SK:Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino Numer 9013.W polu dnia 4 marca 1945,sucha pieczęć,podpis nieczytelny Dcy II Baonu SK.

Na podstawie spisu żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich,wydanej w Londynie,1991r.:MATUSIK Władysław posiadał numer ewidencyjny karty:1915-32-III.

Na podstawie analizy odznaczeń,przyznanych żołnierzom II Korpusu Polskiego,starszemu strzelcowi MATUSIKOWI Władysławowi przyznano następujące odznaczenia:

Polskie II Korpus Polski:

-Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino numer 9013,

-Medal Wojska po raz pierwszy,brak legitymacj.

Polskie po roku 1980:

-Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r.,brak legitymiacji,

-Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,brak legitymacji.

Brytyjskie:

-1939-45 Star,

- Africa Star z logo 8 Armii,

-Italy Star,

-War Medal 1939-45,

-1939-1945 Defence Medal.

Odznakę pamiątkową 3 Dywizji Strzelców Karpackich i odznakę Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich numer...

  Analiza przeprowadzona została na podstawie posiadanych dokumentów i odznaczeń z kolekcji własnej.

  Wpis będzie uzupełniony,po kwerendzie i weryfikacji dalszych dokumentów i materiałów.

  https://www.youtube.com/watch?v=T34R5W4jz5A

  https://www.youtube.com/watch?v=Sk6NvdTfG68

   

  Podziękowania dla moderatora anglojęzycznego forum o Krzyżu Monte Cassino na www.warrelics.eu

  DEAR ANDRZEJKU,THANK YOU!!!

  UWAGA:PREZENTOWANE ODZNACZENIA W TYM KRZYŻ MONTE CASSINO I LEGITYMACJA KRZYŻA MONTE CASSINO NUMER 9013 POCHODZĄ Z MOJEJ KOLEKCJI I STANOWIĄ MOJĄ WŁASNOŚĆ.

  W dniu 16 luty 2018 PIOTR GIBULSKI UKRADŁ MI KRZYŻ MONTE CASSINO NUMER 9013,DEFENCE MEDAL I MINIATURĘ MEDALU WOJSKA NA SZPILCE.

  KRZYŻ MONTE CASSINO NUMER 9013,ANGIELSKI THE DEFENCE MEDAL I MINIATURA MEDALU WOJSKA NA SZPILCE STANOWIĄ MOJĄ WŁASNOŚĆ.

  W dniu 19 lutego 2018 około godziny 10 rano Krzyż Monte Cassino numer 9013 powrócił na swoje miejsce.

  PODZIĘKOWANIA DLA:Sierzanta sztabowego Bartosza AFONINA.

   

   

  Źródła:

  1.Zbiór legitymacji po st.strz.MATUSIK Władysławie,kolekcja własna.

  2.Zbiór odznaczeń i medali,kolekcja własna.

  3.Zbigniew Pniewski:,,Moja droga do SBSK”,wspomnienia 2009.

   

    

    


    

   5
   Oceń (3 głosów)

    

    

   Żołnierze generała Andersa.-część I. - opinie i komentarze

   zylkoszylkos
   0
   Republique de Pologne.Commandant en chef de la Armee,etat:mojor general;Nr 1058/Tj./Sztab/40. (2017-12-27 16:52)
   zylkoszylkos
   0
   Dca Brygady w otoczeniu swych oficerów sztabu. (2017-12-27 16:56)
   zylkoszylkos
   0
   Chór oficerski Brygady Karpackiej. (2017-12-27 16:58)
   zylkoszylkos
   0
   Nasze Drogi;nr 4-5,str.5;Jan WALEWSKI:,,Na szlakach Napoleońskich.W siedzibie SBSK." (2017-12-27 17:00)
   zylkoszylkos
   0
   Marian Hemar;fragment prologu rewii,pod tym tytułem,przygotowanej przez Czołówkę Teatralną Sekcji Propagand,Oświaty i Kultury WP na Środkowym Wschodzie dla Obrońców Tobruku:,,Pamiętaj o tem wnuku,że Dziadzio był w Tobruku!". (2017-12-27 17:05)
   al-Muellal-Muell
   0
   Bardzo fajny materiał! O wielkich dowódcach wszyscy pamiętają, ale warto przywracać pamięci także zwykłych żołnierzy. (2018-01-07 13:14)
   zylkoszylkos
   0
   Miło jest poinformować,że artykuł ten powstał między innymi przez opowieści wojenne WETERANA i KOMBATANTA:st.ułan/ppłk PLEBANA Józefa,odznaczonego Krzyżem Monte Cassino numer: 38569.Pan pułkownił żył w okresie:18 II 1921-23 XII 2011. (2018-01-09 18:53)
   zylkoszylkos
   0
   Pan Pułkownik był częstym gościem w mojej Jednostce. (2018-01-09 18:55)
   zylkoszylkos
   0
   Na świetlicy wśród zebranych dwustu chłopa opowiadał swoje wojenne przeżycia. (2018-01-09 18:57)
   zylkoszylkos
   0
   W roku 1997 odsłonięto na terenie JW tablicę pamiątkową.Po prawej kpt.Rafalski,po lewej kpt.Jarzyna -oficerowie oświatowi JW.W głębi Pan pułkownik Pleban. (2018-01-09 19:00)
   zylkoszylkos
   0
   Pomnik SBSK w Olsztynie.,,Panie pułkowniku melduję,że dobrze zapamiętałem,to co mi Pan wtedy powiedział". (2018-01-09 19:02)
   zylkoszylkos
   +1
   Wpis o Panu Pułkowniku: http://www.stowarzyszenieuk.pl/4.html (2018-01-12 20:28)
   zylkoszylkos
   0
   Z wycieczki do Olsztyna w dniu 20 września 2015. (2018-01-12 21:10)
   zylkoszylkos
   0
   Fot.2:Lotnisko Olsztyn-Dajtki. (2018-01-12 21:11)
   zylkoszylkos
   0
   Lotnisko Olsztyn-Dajtki,20 września 2015. (2018-01-12 21:12)
   zylkoszylkos
   0
   I w zakończeniu najsłynniejsze miejsce:Olsztyn,Pieczewo nierozerwalnie związane z historią olsztyńskich Nadwislańczyków. (2018-01-12 21:43)
   zylkoszylkos
   0
   http://www.moje-fotografie.olsztyn.pl/index,24,217,0,,,.html (2018-01-12 21:48)
   zylkoszylkos
   0
   Trzy brytyjskie Gwiazdy + krzyż SPK. (2018-01-23 22:54)
   zylkoszylkos
   0
   Trzy brytyjskie Gwiazdy + krzyż SPK. (2018-01-23 22:55)
   zylkoszylkos
   0
   W dniu 19 lutego 2018 roku około godziny 10,KMC numer 9013 i British Defence Medal powróciły na swoje miejsce.PODZIĘKOWANIA DLA:Sierżanta sztabowego Bartosza AFONINA. (2018-02-19 22:22)
   zylkoszylkos
   0
   I zostały zdeponowane w pancernej skrzyni na klucz... (2018-02-19 22:24)
   zylkoszylkos
   0
   Było dostępne za szkłem na półce,będzie dostępne w pancernej skrzyni na klucz... (2018-02-19 22:28)
   zylkoszylkos
   +1
   I jeszcze takie ,,małe podziękowania"...pomnik PSZ Białystok. (2018-02-19 22:47)
   zylkoszylkos
   +1
   ,,Za szczęśliwy powrót do domu..." (2018-02-19 22:48)

   skomentuj ten artykuł