Regulamin rekonstrukcji Gorlice 2015


Regulamin rekonstrukcji 100 rocznica Bitwy pod Gorlicami 

Sękowa 1-2 maja 2015

1.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie.

2.Regulamin jest wydany przez Stowarzyszenie o nazwie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”jako współorganizatorów widowiska, zwanych dalej łącznie ORGANIZATORAMI.

3.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana będzie inscenizacja /rekonstrukcja walk oraz przebywających w jego otoczeniu.

4.Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.Głównym miejscem Imprezy jest teren przy obiekcie sportowym „Orlik” w Sękowej. 

6.Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba biorąca aktywny udział w programie Imprezy. Uczestnicy rekonstrukcji historycznej nazywani są w niniejszym Regulaminie Rekonstruktorami.

7.Rekonstruktorzy powinni zgłosić się osobiście do Organizatora. Na podstawie list imiennych przesłanych wcześniej zostaną wydane im identyfikatory lub opaski, które Rekonstruktorzy powinni nosić do momentu rozpoczęcia inscenizacji. Na terenie ogrodzonym taśmą ( terenie rekonstrukcji ) mogą znajdować się jedynie osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział osób małoletnich jedynie na podstawie zgody rodziców wskazującej także imiennie osobę sprawującą opiekę nad nieletnim. Zgoda ta powinna również posiadać zapis o zgodzie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nieletniego.

8.Widzem jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się Impreza (poza wyznaczonym obszarem inscenizacji, w trakcie jej trwania). Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

9. Uczestnikiem imprezy (rekonstruktorem) może być tylko osoba zarejestrowana przez organizatora , która podpisała listę imienną i zaakceptowała regulamin.

10.Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy Rekonstruktorów i pirotechników). 

11.Zabronione jest prowadzenie, bez odpowiedniej wcześniejszej zgody Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.

12.Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty (nie dotyczy Rekonstruktorów i pirotechników. Kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczy nie dotyczy Rekonstruktorów i pirotechników, zaś wnoszone przez nich materiały muszą być uzgodnione z ORGANIZATORAMI);

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy:

d. wskazanym przez organizatora , których obecność może zakłócić przebieg rekonstrukcji. 

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zatrzymany przez służby porządkowe ORGANIZATORÓW i przekazany Policji. 

14. W trakcie inscenizacji zostanie przekroczona znacznie dopuszczalna norma hałasu. 

15. Osoby małoletnie spośród widzów uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

16. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i służb porządkowych.

17. Rekonstruktorów obowiązują dodatkowe przepisy bezpieczeństwa właściwe dla grup rekonstrukcji historycznej.

18. Każdy z Rekonstruktorów bierze udział w rekonstrukcji na własną odpowiedzialność.

19. Wygrodzony teren rekonstrukcji (taśmą ostrzegawczą i barierkami, oraz przez służby porządkowe) jest obszarem zamkniętym dla widzów, fotoreporterów i operatorów kamer na czas trwania inscenizacji.

20. Fotoreporterzy oraz operatorzy kamer, posiadający akredytację wydaną przez Organizatora, w trakcie trwania rekonstrukcji mogą zająć wyznaczony specjalnie dla nich obszar. 

21. Akredytacje dla fotoreporterów i operatorów kamer będą wydawane przez UG Sękowa.

22. Liczba osób posiadających w/w akredytację będzie wyznaczona przez Organizatorów.

23. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy, Organizatora oraz sponsorów/partnerów. 

24. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

25. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej ORGANIZATORÓW www.gorlice1915.dobroni.pl, na stronie UG Sękowa oraz innych, wybranych przez organizatorów, portalach internetowych.

26. Widowisko batalistyczne ma na celu upamiętnienie poległych w trakcie operacji gorlickiej i nie jest formą propagowania militaryzmu, jakichkolwiek treści totalitarnych czy szerzenia nienawiści między narodami


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla ORGANIZATORA.


Zarząd GRH "Gorlice 1915"

 


 

3.7
Oceń (3 głosów)

 

 

Regulamin rekonstrukcji Gorlice 2015 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł