Regulamin rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami

/ 3 komentarzy / 6 zdjęć


Regulamin rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami

organizowanej w ramach Pikniku Historycznego

1.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie.
2.Regulamin jest wydany przez Stowarzyszenie o nazwie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915” i współorganizatorów, zwanych dalej łącznie ORGANIZATORAMI.
3.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie, na którym przeprowadzana będzie inscenizacja /rekonstrukcja walk oraz przebywających w jego otoczeniu.
4.Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5.Głównym miejscem Imprezy jest teren przy obiekcie sportowym „Orlik” w Sękowej.
6.Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba biorąca aktywny udział w programie Imprezy. Uczestnicy rekonstrukcji historycznej nazywani są w niniejszym Regulaminie Rekonstruktorami.
7.Rekonstruktorzy powinni być zgłoszeni przez swoich dowódców Organizatorowi. Na podstawie list imiennych zostaną wydane im opaski identyfikacyjne, które Rekonstruktorzy powinni nosić na nadgarstku do momentu rozpoczęcia inscenizacji.
8.Widzem jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się Impreza (poza wyznaczonym obszarem inscenizacji, w trakcie jej trwania).
9.Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
10.Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy Rekonstruktorów i pirotechników).
11.Zabronione jest prowadzenie, bez odpowiedniej wcześniejszej zgody Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
12.Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a.znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty (nie dotyczy Rekonstruktorów i pirotechników. Kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczy nie dotyczy Rekonstruktorów i pirotechników, zaś wnoszone przez nich materiały muszą być uzgodnione z ORGANIZATORAMI);
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
13. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zatrzymany przez służby porządkowe ORGANIZATORÓW i przekazany Policji.
14. W trakcie inscenizacji zostanie przekroczona znacznie dopuszczalna norma hałasu.
15. Osoby małoletnie spośród widzów uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
16. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i służb porządkowych.
17. Rekonstruktorów obowiązują dodatkowe przepisy bezpieczeństwa właściwe dla grup rekonstrukcji historycznej.
18. Każdy z Rekonstruktorów bierze udział w rekonstrukcji na własną odpowiedzialność.
19. Wygrodzony teren rekonstrukcji (taśmą ostrzegawczą i barierkami, oraz przez służby porządkowe) jest obszarem zamkniętym dla widzów, fotoreporterów i operatorów kamer na czas trwania inscenizacji.
20. Fotoreporterzy oraz operatorzy kamer, posiadający akredytację wydaną przez Organizatora, w trakcie trwania rekonstrukcji mogą zająć wyznaczony specjalnie dla nich obszar.
21. Akredytacje dla fotoreporterów i operatorów kamer będą wydawane na podstawie wcześniejszego zgłoszenia się u Organizatora do godz. 12.00 dnia 2 maja.
22. Liczba osób posiadających w/w akredytację nie przekroczy 40.
23. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy, Organizatora oraz sponsorów/partnerów.
24. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
25. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej ORGANIZATORÓW www.gorlice1915.dobroni.pl


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla ORGANIZATORA.

 


 

4.7
Oceń (20 głosów)

 

Dokumenty (1) 

Regulamin rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami - opinie i komentarze

matizmatmatizmat
0
Dałem ocęnę 5. Przede mną głosowała tylko 1 osoba i dała notę 2. Ciekawe, kto to? ;-) (2013-04-28 00:00)
RedakcjaRedakcja
0
Nie martwcie się, za chwile ruszą VIP blogi, gdzie każdy będzie widział kto i ile gwiazdek mu dał. (2013-04-28 00:00)
bykfernandobykfernando
0
Jakbym widział Naszą sytuację. I miło, bo to Nasze "wspólne" piekiełko. Ja też dałem 5. Panowie czy od szczekania psów księżyc nie będzie świecił? Jak nie można inaczej to choć tak dokuczyć. Na pocieszenie Gorlicom nie tylko Wy macie takich "życzliwych". Regulamin Przeczytałem i wydrukowałem. Poproszę bojców z 14PSS z Przasnysza i Naszych przyjaciół którzy jadą z Nami o zapoznanie się i stosowanie. (2013-04-29 00:00)

skomentuj ten artykuł