Gra miejska - Ostrołęka 1831 - Operacja Bem

/ 4 komentarzy / 3 zdjęć


Gra miejska „Ostrołęka 1831 - Operacja Bem”
Jeśli chcesz przeżyć niecodzienną przygodę, dzięki której poznasz historię naszego miasta oraz ciekawych ludzi, to koniecznie weź udział w grze miejskiej „Ostrołęka 1831 - Operacja Bem”


Zadaniem graczy będzie dotrzeć na pole bitwy, stoczonej w maju 1831 roku i przekazać ppłk. Józefowi Bemowi rozkaz wodza naczelnego, aby mógł ruszyć do szarży, która uratuje armie polską od całkowitego rozbicia. Pokonując kilkukilometrowy szlak ostrołęckiej batalii, rozwiązując po drodze mnóstwo zagadek i unikając zasadzek wroga w końcu dotrzecie do celu. Nie trzeba mieć wiedzy na temat bitwy. Tutaj ją zdobędziecie!
Gra miejska, którą proponują organizatorzy, to ciekawa forma spędzania wolnego czasu, połączona z poznawaniem dziejów Ostrołęki. Nasze miasto jest miejscem, gdzie rozgrywała się wielka historia. To na jego ulicach toczył się bój o losy ojczyzny, to tu walczono marząc o wolnej, niepodległej Polsce.
Gra została zorganizowana dla uczczenia żołnierzy biorących udział w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku oraz z okazji otwarcia pomnika-mauzoleum. Jej celem jest przybliżenie uczestnikom tematyki batalii ostrołęckiej, a przede wszystkim sylwetek polskich dowódców, przebieg oraz teren walk i sposób uhonorowania bohaterów powstania przez mieszkańców miasta.
Gra odbędzie się w niedzielę, 16 września start z ronda Zofii Niedziałkowskiej o godz. 11.00, finał przy pomniku-mauzoleum o godz. 15.00. W grze mogą uczestniczyć grupy przyjaciół, znajomych oraz rodziny (liczba osób w grupie od 2 do 5). Każda z grup powinna mieć swoją nazwę, nawiązującą do powstania listopadowego Rejestracja grup kończy się 12 września.
Kontakt dla osób chcących wziąć udział w grze: [email protected], telefon: 29 764 54 43 w. 43 lub 796 645 112. Regulamin gry znajduje się na stronie: www.muzeum.ostroleka.pl.
Organizatorami gry są: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy”, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka im. gen. Józefa Bema.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
Regulamin gry miejskiej
OSTROŁĘKA 1831 - OPERACJA BEMI. Organizatorzy
1. Organizatorami gry miejskiej OSTROŁĘKA 1831 – OPERACJA BEM (zwanej dalej „Grą”) jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne„Czwartacy”, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka im. gen. J.Bema.
2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora zadań oraz zagadek związanych z historycznym tematem gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni miasta Ostrołęka .
II. Cel gry
1. Celem gry jest przybliżenie i promocja wiedzy o powstaniu listopadowym, a szczególnie bitwie pod Ostrołęką z dnia 26 maja 1831 roku: jej przebiegu, uczestnikach, a także sposobie uhonorowania bohaterów powstania przez mieszkańców miasta.
III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy grają w zespołach. W grze mogą wziąć udział zespoły liczące od 2 do 5 osób (dalej „Zespół”).

2. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. Udział w Grze wiąże się z kilkugodzinnym wysiłkiem fizycznym.

3. Graczem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w grze za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
IV. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od dnia 17 sierpnia do dnia 12 września 2012 r. za pośrednictwem maila na adres:[email protected]

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko każdego z uczestników, jego wiek, oraz telefon kontaktowy i adres email kapitana Zespołu, a także nazwę Zespołu nawiązującą do tematyki powstania listopadowego. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane jest podanie numeru telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry. Zgłoszenie jest ważne jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail.

4. Wysyłając mail ze zgłoszeniem na Grę, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
b. publikację przez Organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry;
c. opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

5. Każdy Zespółotrzyma od organizatora na starcie w dniu rozpoczęcia gry Kartę Gry(zwanej dalej „Karta”).

6. Odbierając Kartę, uczestnik wyraża zgodę na warunki Gry i potwierdza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z jej regulaminem, podpisując jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie jego wizerunku.

5. Przystąpienie do Gry jest bezpłatne.

V. Zasady gry
1. Gra miejska „Ostrołęka 1831- Operacja Bem” zwana dalej Grą, odbędzie się dnia 16 września 2012 roku w godzinach 11.00 – 15.00 w Ostrołęce.

2. Zadaniem poszczególnych Zespołów w trakcie Gry będzie przejście pełnej trasy, pokonanie wszystkich zadań i dotarcie jak najszybciej do punktu końcowego.

3. Przystąpienie do Gry następuje w momencie odebrania od Organizatorów Karty Gryna starcie w punkcie kontaktowym przy rondzie im. Zofii Niedziałkowskiejo godz. 11.00. Gracz przystępując do Gry wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

4. Gra będzie odbywała się na terenie Ostrołęki, gdzie zostanie wyznaczona trasa Gry obejmująca szereg punktów, w których Zespoły będą wykonywały określone scenariuszem zadania oraz rozwiązywały zagadki. Nagrodą za poprawne wykonanie zadania będzie kolejna wskazówka kierująca Zespół do następnego punktu kontaktowego Gry.

5. Zadania przedstawiane są Graczom w punktach kontaktowych.

6. Podczas Gry Zespoły poruszają się razem. W każdym punkcie Gry liczba graczy w Zespołu może być weryfikowana z liczbą graczy podaną na Karcie. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki, co oznacza zakończenie udziału w grze danego Zespołu.

7. Każdy uczestnik powinien mieć w widocznym miejscu umieszczoną przypinkę projektu.

8. Gra odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy uczestnik powinien być zaopatrzony w odpowiedni ubiór sportowy (wygodne buty!!!) oraz być w posiadaniu akcesoriów chroniących przed deszczem (kurtki przeciwdeszczowe, parasole).

9. Po trasie Gry, którą wyznaczają punkty kontaktowe, Gracze poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych oraz rowerów.

10. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, dlatego wszystkie zespoły mają bezwzględny obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza przepisów ruchu drogowego.

11. Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia Gry, w trakcie jej trwania oraz podczas powrotu po jej zakończeniu.
VI. Wyłanianie zwycięzców i nagrody
1. Wygrywa Zespół, który jako pierwszy dotrze na ostatni punkt Gry i wykona tam ostatnie zadanie otrzymane przez Organizatorów.

2. Organizator w trakcie trwania Gry przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn.

3. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pamiątkowe oraz dyplomy.
Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

4. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie ważnej Karty Gry.

5. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 16 września 2012 roku około godz. 15.00 na miejscu finału Gry.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.muzeum.ostroleka.pl

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą (e-mail, sms lub tel.)

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

 


 

4.6
Oceń (12 głosów)

 

 

Gra miejska - Ostrołęka 1831 - Operacja Bem - opinie i komentarze

CezariusCezarius
0
Jaki ładny plakat. (2012-08-25 00:00)
Tomash70Tomash70
0
Pomysł DOSKONAŁY na promocję historii i miasta w tym tak ważnego wydarzenia w Powstaniu Listopadowym jakim była bitwa pod Ostrołęką. Wielkie gratulacje dla Pomysłodawców wydarzenia i gorące Życzenia jak największej frekwencji. Oby inne miasta dumne z wydarzeń tego okresu szły za przykładem organizatorów z Ostrołęki. (2012-08-28 00:00)
DzbychDzbych
0
:) (2013-01-15 00:00)
DzbychDzbych
0
:) (2013-01-15 00:00)

skomentuj ten artykuł