Broń i rekonstruktory z punktu widzenia Wypoźyczalni broni - III. część

/ 4 komentarzy

V této závěrečné části trilogie si připomeneme zásady, které by měl každý voják a bojovník ve svém vlastním zájmu znát a dodržovat. A když ne ve svém zájmu, tak alespoň kvůli svým spolubojovníkům a divákům.
První 'Przepis' je pravidlo, které již několik let používám a je to stručné shrnutí základních zásad.
Druhé 'Zasady ogolne' jsem si dovolil převzít z publikace Krzystofa Winieckiego 'Razoblade 1967' - Obsluga broni podczas rekonstrukcji historycznych.

1. Przepis, który określa zasady używania broni i amunicji oraz sposób bezpiecznego
obchodzenia się z bronią i amunicją, włącznie z procedurą ładowania i wyładowania broni

 Przy odbieraniu broni upewnij się, czy w komorze nabojowej nie ma wsuniętego naboju *)

 Nigdy nie noś broni poza wyznaczonym obszarem i nikomu jej nie pożycza

 Ładowanie i wyładowanie przeprowadzaj zawsze tak, aby wylot skierowany był w kierunku, w którym nie znajdują się żadne osoby lub zwierzęta. Nie celuj w podłogę ani w stałe przedmioty - stwarza to zagrożenie, że przy przypadkowym strzale ciśnienie spalonych gazów odbije do otoczenia drobne odłamki gliny, kamyczki lub drzazgi

 Przy używaniu broni dbaj o to, aby do lufy nie dostał się brud (glina itp.). Jeżeli tak się stanie, wyładuj broń, wyciągnij zamek i usuń zanieczyszczenie przetykając lufę. Resztki brudu wysyp z lufy i dmuchnij w nią. Następnie naładuj i strzel w pustą przestrzeń, gdzie nie możesz nikomu zagrozić. Jeżeli nie można odblokować zapchanej lufy, nigdy nie kontynuuj strzelania - grozi to uszkodzeniem broni i zranieniem strzelca oraz innych osób !!!

 Przy manipulacji z bronią nie używaj siły. Jeżeli nabój się zatnie, lepiej jest go wyjąć i powtórzyć czynność, niż starać się go dostać za wszelką cenę do komory nabojowej. Każda broń jest specyficzna, dlatego przed pokazem walki wypróbuj sobie naładowanie i wyładowanie broni w bezpiecznym miejscu. Przy wkładaniu i wyciąganiu naboju z komory nabojowej z karabinów magazynowych, prowadź zamek płynnie, z wyczuciem, ale stanowczo. Pamiętaj, że alarmowa amunicja, której używasz, jest krótsza (nie ma ładunku - kuli) i dlatego gorzej się ją ładuje. W przypadku automatu należy naciągnąć zamek do tylnej pozycji i puścić go. Nigdy nie pociskaj go na siłę do przodu.

 Jeżeli nabój nie odpalił, odczekaj co najmniej przez 10 sekund a dopiero później przeładuj go jeszcze raz. Celuj przy tym ciągle w bezpieczną przestrzeń. Nigdy nie patrz w lufę ani nie odwracaj się w stronę innych uczestników. Nie odpalonych nabojów nigdy już nie używaj i oddaj je.

 Nigdy nie używaj innych nabojów niż te, dla których broń została skonstruowana. Naboje nieprofesjonalnie przeładowane mogą spowodować poważne obrażenia strzelcowi i innym uczestnikom

 Obchodź się z bronią ostrożnie i uważaj na nią. W prawdziwej walce zależałoby od niej Twoje życie. W przypadku uszkodzenia broni (złamanie muszki, celownika, hand guard itp.) staraj się znaleźć uszkodzoną lub zgubioną część i oddać ją rusznikarzowi

 Chroń swój słuch i zdrowie innych uczestników. Używaj korków do uszu, nie strzelaj współbojownikowi koło głowy, nie dobijaj rannych strzałem w brzuch, przy ataku na pozycje przeciwnika nie używaj bagnetu nałożonego na broń - w przypadku potknięcia zagraża to rzeczywistą likwidacją aktora

 W trakcie strzelania należy bezwarunkowo dotrzymywać minimalną odległość 20 - 25 m ( u pistoletu maszynowego i karabinku maszynowego min. 40 m) od przeciwnika, przy czym należy skierować strzał poza ciało, nigdy nie celować w głowę i to z żadnej odległości !
Istnieje zagrożenie trafienia osoby resztkami nie spalonego prochu strzelniczego lub drobnymi kawałkami metalu z otwartego czubka naboju alarmowego albo zanieczyszczeniami, które dostały się do lufy w trakcie walki itp.

 Przed oddaniem broni należy upewnić się w bezpiecznym miejscu, że w magazynku, komorze nabojowej ani innej części mechanizmu nie znajduje się nabój. Przeprowadź wyładowanie broni „na sucho', zabezpiecz broń i dalej już z nią nie manipuluj.

 Wszystkie używane rodzaje broni są rejestrowane zgodnie z ustawą nr 119/2002 Dz.U. ( Czech republic ), a poprzez ich kradzież albo kradzież ich głównych części sprawca popełnia przestępstwo.

*) w takich przypadkach jako nabój rozumie się alarmowy nabój
2. OBSŁUGA BRONI PODCZAS REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH

1. Każdorazowo biorąc broń do ręki należy sprawdź czy nie jest ona załadowana.
Gdy otrzymujemy się broń przed rekonstrukcją sprawdzamy czy przez przypadek w obrębie broni (szcze-gólnie w komorze nabojowej nie pozostał nabój). Należy pamiętać, że nawet amunicja „ślepa' może wyrządzić krzywdę.

2. Sprawdź stan techniczny broni.
Podczas użytkowania broni na rekonstrukcjach i inscenizacjach strzały oddaje się w kierunku innych osób, szczególnie ważna jest więc czystość lufy. Ewentualnie obecne tam „ciało obce' może zadziałać jak pocisk. Każ¬de wątpliwości co do stanu technicznego otrzymanej broni natychmiast zgłoś wydającemu broń.

3. Do strzelania stosuj tylko amunicję wydaną do tego egzemplarza broni przez organizatora lub wydającego broń.
Wiele egzemplarzy broni jest przerobiona na inną amunicję niż to było w oryginale, a stosowanie amunicji niewiadomego pochodzenia jest niedopuszczalne. Osobom nie posiadającym pozwolenia na broń nie wolno po¬siadać amunicji nawet ślepej Amunicję niewystrzeloną należy zwrócić wydającemu broń (patrz pkt.7).
Ponadto w broni automatycznej (samoczynnej i samopowtarzalnej) stosuje się różne elementy dodatkowe powodujące prawidłowe działanie broni. Te elementy są dostosowane do odpowiedniej amunicji (mającej okre-ślony ładunek prochowy, o czym wie wydający broń, a osoba używająca tej broni może nie zdawać sobie sprawy) i użycie innej amunicji (choć pasującej do broni) może spowodować uszkodzenie broni, a w skrajnym przypadku być przyczyną zranienie strzelającego lub osoby postronnej.

4. Nie kieruj broni w stronę innych osób.
Kierowanie broni w stronę kogokolwiek jest dopuszczalne tylko podczas samej inscenizacji walk. W pozosta¬łych przypadkach kieruj broń ryiko w kierunku „bezpiecznym.

5. Podczas samej inscenizacji należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zawsze uważnie wysłuchaj instruktarzu osoby wydającej broń.
Ładuj broń tylko w miejscu bezpiecznym (z dala od osób postronnych) i tylko na komendę dowódcy grupy, kierującego inscenizacją itd.
 Po załadowaniu broni zabezpiecz ją - dotyczy to szczególnie sytuacji gdy wprowadziłeś już nabój do komory
nabojowej (niektórych modeli broni nie da się zabezpieczyć gdy kurek jest nienapięty). Odbezpiecz dopiero tuż przez otwarciem ognia.
 Przemieszczaj się tylko z bronią rozładowaną lub zabezpieczoną.
 Nie kładź palca na spuście dopóki nie zamierzasz rozpocząć strzelania.
 Strzelaj amunicją ćwiczebną (ślepą') tylko z zachowaniem odpowiedniej odległości bezpiecznej - absolutne minimum to 15m.
 Nie staraj się konkretnie celować do nikogo, a strzały oddawaj tylko w kierunku „nieprzyjaciela'.
 Chroń lufę przed zanieczyszczeniem (zanieczyszczenia w lufie mogą zadziałać jak pocisk).
 Wykonuj komendy dowódców i zwracaj uwagę na nieprawidłowe zachowanie się innych.

6. Po zakończeniu inscenizacji rozładuj broń.
Po zakończeniu „aktywnej' części inscenizacji (gdzie wykorzystuje się broń do strzelania amunicją ćwiczeb-ną) należy bezwzględnie rozładować i sprawdzić bron. Czynność ta polega na:

 Opróżnieniu magazynka broni. Magazynek stały opróżnia się poprzez otwarcie pokrywy (np. w kb Mosin), a magazynki wymienne poprzez wypięcie magazynka i wyjęcie z niego nabojów. W karabinie Mauser w spo¬sób prosty nie da się otworzyć magazynka - tutaj czynność należy wykonać poprzez kolejne wprowadzanie nabojów do komory nabojowej i ich wyrzucenie z komory za pomocą kolejnych ruchów zamkiem - należy przy tym zachować szczególną ostrożność.
 Usunięciu naboju znajdującego się ewentualnie w komorze nabojowej i sprawdzenie komory. Po opróżnieniu magazynka należy usunąć nabój z komory nabojowej i sprawdzić wizualnie czy przez przypadek tam nabój nie pozostał.
 Oddaniu strzału kontrolnego. Po odłączeniu (rozładowaniu) magazynka i usunięciu naboju z komory nabojowej należy oddać strzał kontrolny polegający na naciśnięciu spustu, cały czas kierując broń w kierunku bezpiecznym. Po oddaniu strzału kontrolnego można podpiąć opróżniony magazynek.
Czynności rozładowania i sprawdzenia broni należy dokonywać na komendę dowódcy grupy (osób kierują-cych inscenizacją), ale jeżeli taka czynność nie zostanie zarządzona to należy wykonać ją samodzielnie kierując broń zawsze w kierunku bezpiecznym.

7. Po zakończeniu rekonstrukcji natychmiast oddaj broń i niewykorzystaną amunicję w wyznaczonym miejscu - tam gdzie broń pobrano lub innym wyznaczonym przy wydawaniu broni lub określonym przez organizatora.
Nie należy po zakończeniu inscenizacji nigdzie się oddalać z powierzoną bronią, możemy z niej korzystać tylko podczas inscenizacji. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji uzgodnionych z organizatorem np. pokazów musztry defilad itp. Po tych czynnościach natychmiast oddajemy broń i niewykorzystaną amunicję osobie, która broń wydała.
Zachowywanie niewykorzystanych nabojów „do następnej imprezy' jest niedopuszczalne i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, gdyż posiadanie amunicji przez osoby nie posiachince pozwolenia na broń jest zabronione. Procesy o nielegalne posiadanie kilku nabojów nie są w Polsce bynajmniej abstrakcją.
Kodeks karny - Art. 263. <...1
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada bron palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wszelkie stwierdzone niesprawności broni zgłaszamy wydającemu broń przy zdawaniu broni, a w szczególności faktu, że w obrębie broni pozostał nabój (naboje), których nie potrafimy usunąć.

8. Należy chronić broń przed utratą i uszkodzeniem.
Pamiętajmy, że pobierając broń podpisuje się zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa i zasadami odpowiedzialności za powierzony sprzęt. Nie należy jej przekazywać i udostępniać innym osobom. Broni nie wolno spuszczać z oka nawet gdy pozorujemy ..zabitych' i „rannych'.

9. Podczas obsługi broni należy kierować się zasadami zapewniającymi jej sprawne działanie.
 Należy starać się zdobyć wiedzę o używanej podczas rekonstrukcji broni i postępować tylko zgodnie z za-sadami obsługi danej broni.
 Jeśli otrzymana broń jest zakonserwowana należy ją przed użyciem rozkonserwować, dobrze jest być do tego przygotowanym i posiadać ze sobą kawałek czystej szmatki. Broń zakonserwowana łatwiej absorbuje wszelkie zanieczyszczenia.

Broń należy ładować tylko właściwymi nabojami dla niej przeznaczonymi nabojami - wydanymi wraz z bronią.

 Nie wolno też usiłować załadować do broni więcej amunicji niż wynosi nominalna pojemność magazynków.
 Należy pamiętać, że w odróżnieniu od replik czy makiet broń bojowa wymaga pewnej siły przy operowaniu zamkiem i nie należy się tego obawiać. Zbyt „delikatne' wykonywanie czynności może być przyczyną zaciąć.
 Podczas ładowania nabojów należy uważać aby do lufy, magazynka i wnętrza broni nie dostały się za-nieczyszczenia.
 Broń należy szczególnie chronić przed zanieczyszczeniem podczas działania efektów pirotechnicznych.
 Broni nie należy bez potrzeby rozkładać, ale należy wiedzieć jak szybko usunąć z niej zanieczyszczenia i jakie czynności są dopuszczalne „w polu' oraz jak usunąć proste zacięcia.
 W razie wątpliwości czy broń jest sprawna należy zrezygnować z jej dalszego używania i zgłosić to wydającemu broń.


Doufám a věřím, že mé články přivedly pár lidí k zamyšlení a k chápavějšímu pohledu na problematiku 'půjčování zbraní'. Zbraň není 'houska na krámě', tak se podle toho všichni chovejme :-)

 


 

4.9
Oceń (10 głosów)

 

 

Broń i rekonstruktory z punktu widzenia Wypoźyczalni broni - III. część - opinie i komentarze

okejosokejos
0
noo panowie. z ręka na sercu. kto z was stosuje w 100% te zasady :D (2012-02-22 00:00)
okejosokejos
0
panowie to da wam wyobrazenie co leci z lufy ze slepaka http://www.youtube.com/watch?v=szRvydzQPgQ od 1 minuty (2012-02-24 00:00)
okejosokejos
0
a raczej 0,56 (2012-02-24 00:00)
WeaponryWeaponry
0
Super przykład ! (2012-02-25 00:00)

skomentuj ten artykuł