:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Kłuszyn 1610 - 2010


Dodano: 2010-01-20 11:57:27

  • Redakcja 2010-01-20 11:57:27

    Regulamin imprezy (dla uczestników) W części historycznej oraz inscenizacji bitwy pod Kłuszynem, w ramach imprezy„400 rocznica bitwy pod Kłuszynem- święto husarii, dzień chwały oręża polskiego”, zwanej inaczej „KŁUSZYN 400” mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz grupy, które zgłosiły chęć udziału i które zostaną przyjęte przez organizatora.Do uczestnictwa zostaną przyjęte grupy i osoby indywidualne odtwarzające okres XVI- XVII wiek w sposób zgodny z profilem imprezy. Akceptacji uczestników dokonuje organizator. Tylko grupy i osoby przyjęte przez organizatora będą miały prawo nocować i przebywać w obozie uczestników, poza wyznaczonymi godzinami dla zwiedzających.Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie www.kluszyn1610.pl w terminie do 4 VI 2010.Organizator zastrzega sobie prawo do wpisania lub wykreślenia z listy i w późniejszym terminie. REGULAMIN imprezy „KŁUSZYN 400” dla uczestników, z dnia 19 stycznia 2010, obowiązujący w dniach 1-4 lipca 2010. 1.Teren imprezy to wytyczone, zabezpieczone i oznakowane pole inscenizacji bitwy oraz wytyczony, zabezpieczony i oznakowany obóz.2.W imprezie i inscenizacji mogą warunkowo brać udział osoby nieletnie, będące pod opieką również uczestniczących opiekunów prawnych.3.Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie uczestniczące w imprezie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.4.Uczestnicy inscenizacji biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, zapoznawszy się z regulaminem imprezy i akceptując go.5.Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie OC i NW.(Nie wykluczone, że organizator zapewni ubezpieczenie wszystkim uczestnikom, o czym poinformuje)6.Zabrania się uczestnictwa w próbach, treningach, konkursach, turniejach, przejeździe przez miasto, inscenizacji bitwy osobom pod wpływem alkoholu.7.Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających podczas imprezy.8.Zabrania się uczestnikom zachowań i wypowiedzi mogących obrazić wyznawców innych religii, narodów, państw, mogących wywołać konflikt między uczestnikami i gośćmi imprezy.9.Zabrania się publicznych, obraźliwych wypowiedzi o charakterze politycznym.10.Zabrania się używania broni czarnoprochowej poza inscenizacją i próbami, a także w ich trakcie, jeśli jest to niezgodne ze scenariuszem inscenizacji oraz jeśli organizator nie wyda odpowiedniej zgody.11.W czasie inscenizacji i prób, treningów zabrania się ataków od tyłu, używania broni czarnoprochowej w bezpośredniej bliskości twarzy innego uczestnika i w sposób zagrażający innym uczestnikom.12.Uczestnicy przystępując do udziału w imprezie oświadczają, że potrafią posługiwać się replikami broni w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników oraz widzów.13.Zabrania się używania każdej innej broni w sposób stwarzający niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u innych uczestników inscenizacji.14.Uczestnicy zobowiązani są do takiego posługiwania się bronią i do takich zachowań w trakcie inscenizacji i jej prób aby nie wyrządzić szkody innym uczestnikom.15.Do inscenizacji i prób zostanie dopuszczona broń zgodna z okresem XVI-XVII w., która uzyska akceptację organizatora.16.Do uczestnictwa po stronie polskiej (RP) dopuszczona jest wyłącznie husaria (z wyłączeniem tzw spieszonej husarii) oraz jedna, ustalona grupa piechoty. Pozostali dopuszczeni do inscenizacji mogą wziąć udział po stronie moskiewskiej i cudzoziemskiej. Ma to na celu zachowanie przewagi liczebnej wojsk moskiewsko- cudzoziemskich oraz strukturę sił polskich zbliżoną do historycznej.17.Ze względu na dużą liczbę (130) koni biorących udział w inscenizacji, w piątek 2.07.2010 o godz 11:00 rozpocznie się obowiązkowa próba z udziałem wszystkich chcących wziąć udział w inscenizacji uczestników. Próba w piątek zapewne zostanie powtórzona dwukrotnie. Obowiązkowa jest również próba generalna w sobotę 3 lipca o godzinie 10:00 rano. Z obowiązkowej próby może warunkowo w wyjątkowych okolicznościach zwolnić tylko organizator. Obowiązkowa dla wszystkich uczestników jest również inscenizacja bitwy pod Kłuszynem w dniu 4 lipca 2010 ok godz 13:00.18.Poza obowiązkowymi próbami, od husarii wymaga się obowiązkowo uczestnictwa w tzw „przejeździe przez miasto”, do Muzeum Wojska Polskiego, w celu otwarcia i zwiedzenia ekspozycji 3 lipca po południu oraz złożeniu wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, wizyty na Placu Zamkowym i Starym Mieście. Przedstawiciele pozostałych formacji mogą wziąć udział w przejeździe dobrowolnie, dla piechoty zostaną podstawione autobusy. Na Grobie złożony zostanie wieniec od organizatora z okazji rocznicy i jej obchodów. Każda grupa ma możliwość zamówienia i złożenia wieńca na Grobie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej woli organizatorowi, co najmniej miesiąc przed uroczystością. Szczegóły, w tym treść napisu na szarfie zgłasza się i uzgadnia z organizatorem.19.Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z imprezy lub odmówienia uczestnictwa w inscenizacji tym uczestnikom, którzy dopuszczą się rażącego złamania regulaminu, niestosowania się do jego zapisów oraz do scenariusza inscenizacji, ponadto do poleceń organizatorów w jej trakcie oraz poza nią. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z imprezy uczestników, zachowujących się w sposób skrajnie konfliktowy, niegodny, gorszący, psujący pozytywny wizerunek imprezy, przynoszący wstyd imprezie i innym jej uczestnikom, a przede wszystkim Rzeczypospolitej Polskiej.20.Usunięcie uczestnika z imprezy, niedopuszczenie do inscenizacji, bądź niestawienie się uczestnika na inscenizacji skutkować może ograniczeniem lub odmową wypłaty uzgodnionej wcześniej kwoty zwrotu kosztów uczestnictwa/ dojazdu. W przypadku grup, uzgodniony zwrot kosztów może być ograniczony proporcjonalnie, z uwzględnieniem liczby niedopuszczonych, usuniętych uczestników lub tych, którzy nie stawili się do inscenizacji.21.Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do usunięcia z imprezy uczestników łamiących ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.22.Na inscenizację bitwy pod Kłuszynem w dniu 4 lipca 2010 uczestnicy są zobowiązani do przybycia na miejsce inscenizacji w dwóch zwartych grupach w kolejności jak następuje: „wojska moskiewskie i cudzoziemskie” (na pół godziny przed rozpoczęciem inscenizacji i zajęcie miejsca w obozach), następnie „wojska koronne”.23.Przed wejściem na teren inscenizacji organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ostatecznego przeglądu uzbrojenia oraz kontroli trzeźwości uczestników.24.Organizator wprowadzi identyfikatory dla wszystkich uczestników imprezy.25.Osoby indywidualne dopuszczone do uczestnictwa mają obowiązek dołączenia się do innej grupy lub utworzenia takiej grupy i wskazania organizatorowi jej dowódcy.26.Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren inscenizacji podczas jej trwania aparatów fotograficznych, kamer, zegarków na ręku, okularów przeciwsłonecznych oraz korzystania z telefonów komórkowych, które mają być wyłączone lub wyciszone. Organizator zapewni profesjonalny serwis fotograficzny i „video”, który będzie udostępniony wszystkim grupom na pamiątkę.27.Uczestnikom przysługuje miejsce w obozie, na oznaczonym, ogrodzonym i strzeżonym terenie w namiotach „historycznych” (własnych) uczestników i grup. Osoby niedysponujące takimi namiotami zostaną zakwaterowane w namiotach wojskowych w dalszej części obozu. Uczestnikom przysługują też racje żywnościowe, dostęp do węzła sanitarnego, drewno opałowe, półtorej kostki siana per capita, itp.W sobotę 3 lipca wieczór podczas koncertu wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do wydzielonego sektora na wieczerzę.28.Uczestnikom konnym organizator zapewnia zadaszone miejsca dla koni, ich pojenie i karmienie- przydział na 1 konia, dziennie: 5kg owsa, 1 kostka siana, 2 kostki słomy. Na miejscu będzie kowal i weterynarz.29.Obowiązuje zakaz jazdy konno po części mieszkalnej obozu oraz w stajni.30.Za szkody wyrządzone przez konia wobec innych uczestników i koni odpowiada jego właściciel lub opiekun na czas imprezy.31.Uczestnicy na terenie obozu zobowiązani są do nienadużywania alkoholu, zachowania zasad bezpieczeństwa szczególnie pożarowego oraz w posługiwaniu się bronią.32.Na terenie obozu obowiązuje zakaz używania broni w tym palnej, między innymi w celu niepłoszenia koni w stajni i umożliwienia odpoczynku innym uczestnikom.33.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie obozu.34.Uczestnicy zobowiązani są do takiego zachowania w godzinach nocnych, które umożliwi innym spokojny odpoczynek.35.Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać przy sobie identyfikator.36.W godzinach otwarcia obozu dla zwiedzających każda grupa zobowiązana jest wyznaczyć jedną osobę do nadzorowania obozowiska swojej grupy.37.Wszyscy uczestnicy przebywający i nocujący w obozie powinni być ubrani w stroje stylizowane na historyczne oraz w obozie i podczas całej imprezy dążyć do przestrzegania realiów historycznych.38.Organizator posiada decydujący i ostateczny głos w kwestii uczestnictwa, zakwaterowania itp grup i osób indywidualnych.39.Organizator w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może zezwalać na odstępstwa od regulaminu.40.Organizator zastrzega sobie prawo decydowania w kwestiach nieobjętych regulaminem, dotyczących imprezy i jej uczestników w czasie jej trwania.41.Organizator nie odpowiada za działania i zaniechania uczestników postępujących niezgodnie z regulaminem.42.W kwestiach usunięcia z imprezy oraz ograniczenia bądź odmowy wypłaty zwrotu kosztów dojazdu i uczestnictwa, decyzje będzie podejmował organizator w trzyosobowym gronie, zwykłą większością głosów.43.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu.44.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kluszyn1610.pl oraz będzie dostępny w obozie uczestników od początku imprezy.45.Przystąpienie uczestnika do imprezy i inscenizacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator W razie pytań, sugestii i wątpliwości dotyczących regulaminu i innych kwestii związanych z imprezą prosimy o kontakt [email protected]

    odpowiedz cytuj
  • Redakcja 2010-03-03 22:19:58

    pod tym linkiem można zobaczyć w filmach (słabej jakości) jak dziś wygląda pole bitwy pod Kłuszynem: http://www.kluszyn1610.pl/?page_id=1600 (po następnej- najbliższej wizycie w Rosji postaramy się zaprezentować lepszej jakości filmy) ponadto pod poniższymi linkami mieszczą się zdjęcia z wyprawy pod Kłuszyn i nie tylko,  co być może uczestników inscenizacji zainteresuje: (w tym Połonka, Szkłów, rz. Basia, Mohylów, Smoleńsk, Andruszów, Polanow, Carewo Zajmiszcze, Kłuszyn, Zawołocze, Wielkie Łuki, Jam Zapolski, Kiwerowa Góra, Psków)  http://www.hussar.com.pl/galerie-zdjeciowe/wyprawa-na-rus-kluszyn-pskow-i-inne polecam też subiektywnie mój własny artykuł- relację z wyprawy pod Kłuszyn i Psków... sprzed półtora roku, lekko złagodzony, ze względu na rozmiary wydarzenia,  jakie przyjęły obchody 400 rocznicy Kłuszyna, a co za tym idzie, na pewne treści pozwolić sobie obecnie nie możemy... http://www.hussar.com.pl/3086/wyprawa-na-rus

    odpowiedz cytuj
Reklama


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"